Warning: Undefined variable $aria_label in /home/bemybutter/domains/bemybutterfly.com/public_html/wp-content/themes/butterfly/header.php on line 90
method="get" class="d-flex justify-center align-center" id="search-form" action="https://bemybutterfly.com/">

Regulamin

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem studio@bemybutterfly.com
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów.
Zespół sklepu internetowego Be My Butterfly

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BeMyButterfly.com

1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Sklepu oraz zasady jego funkcjonowania, zasady dokonywania zakupów oraz zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.bemybutterfly.com.

Sprzedawca  – Katarzyna Durzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KT&D Katarzyna Durzyńska z siedzibą w Warszawie (02-496), przy ul. Henryka Brodatego 14 A m 15; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 6572300976, REGON: 386756598.

Strony – Sprzedawca lub Klient.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – podstrona prowadzona dla Klienta przez Sprzedawcę, dostępna po dokonaniu skutecznej rejestracji tj. 1) wypełnieniu formularza rejestracji, 2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz 3) potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej, a następnie zalogowaniu się za pomocą unikalnej nazwy (loginu) i hasła, będącego zbiorem zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Strony np. informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Produkt – dostępna lub prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 §1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2022 poz.344 z poźn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje do sprzedaży Produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 4. Klient obowiązany jest do udostępniania Sprzedawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do poczty elektronicznej, sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta ze Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług. W takim przypadku Sprzedawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Klienta do Konta.
 9. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez Konto lub bez rejestracji – jako gość.
 2. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Następnie Klient zostaje przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. Niezależnie od powyższego Klient może spersonalizować Zamówienie/Produkt tj. skomponować według własnych upodobań poprzez wybór koloru, ewentualnych modyfikacji Produktu końcowego modelu etc. Wówczas Zamówienie odbywa się poprzez wiadomości email. Postanowienie ust. 5 i 8 powyżej stosuje się odpowiednio, natomiast cena za Produkt ustalana w wiadomości email.
 5. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Złożenie Zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje Regulamin oraz zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem, że warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienie do realizacji wysłane do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatności elektroniczne,
  • płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://poland.payu.com/.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone Zamówienie w terminie 2 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.
 3. W razie nieodnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Umowę Sprzedaży uważa się za nie zawartą.
 4. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5 CZAS REALIZACJI

Termin dostawy Produktu (gotowego dostępnego od ręki) do Klienta wynosi od 5 do 15 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów wykonywanych na zamówienie, termin jest ustalany indywidualnie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6 KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są przedstawiane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka pocztowa,
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka kurierska pobraniowa,
  • przesyłka paczkomatowa.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35. (dotyczy gotowych produktów, nie szytych na zamówienie).
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: KT&D Katarzyna Durzyńska, ul. Henryka Brodatego 14A m 15, 02-496 Warszawa lub w formie elektronicznej odpowiednio na adres studio@bemybutterfly.com
 3. Zwrot towaru jest jedynie możliwy w przypadku Produktów gotowych, dostępnych w sklepie internetowym od ręki. Produkty szyte na specjalne zamówienie  (personalizowane) i według preferencji Klienta nie podlegają one zwrotowi.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy (w niezmienionej formie, nie noszący śladów użytkowania) lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) oraz formularz zwrotu.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu dokonane przez niego płatności.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Strony oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej m.in. do jej nazwy, logotypów tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie objęte są ochroną prawa autorskiego i stanowią własność Sprzedającego lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z Sprzedawcą.
 2. Zabronione jest pobieranie przez Klienta zawartości baz danych udostępnionych na Stronie i wtórne ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek części.
 3. Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych Strony lub jej zawartości, a także kopiowania przepisów, artykułów, fotografii, prezentowanych na Stronie informacji, ich transferu elektronicznego, drukowania na materiałach reklamowych oraz ich publikacji publicznej na innych stronach w szczególności, jeśli czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez osoby trzecie, lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2022 r.