Warning: Undefined variable $aria_label in /home/bemybutter/domains/bemybutterfly.com/public_html/wp-content/themes/butterfly/header.php on line 90
method="get" class="d-flex justify-center align-center" id="search-form" action="https://bemybutterfly.com/">

Polityka Prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to wyraźny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem sklepu https://www.bemybutterfly.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BeMyButterfly.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego www.bemybutterfly.pl ma charakter informacyjny i wyjaśnia zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych, przysługujące Klientowi prawa, jak i obowiązki Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Durzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KT&D Katarzyna Durzyńska z siedzibą w Warszawie (02-496), przy ul. Henryka Brodatego 14A m15; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 6572300976, REGON: 386756598; adres poczty elektronicznej: k.durzynska@bemybutterfly.com („Administrator”)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adresu IP, adres odpowiednio w celu:
 2. założenia konta na podstawie art.6. pkt. 1. lit b. RODO (umowa o świadczenie usług). W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu, w którym konto zostanie usunięte. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Klienta lub Administratora. Niepodanie danych uniemożliwi założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia.
 3. realizacji zamówienia na podstawie art.6. pkt. 1. lit b. RODO (umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych osobowych Klienta). W tym przypadku dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy lub do momentu wygaśnięcia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Klienta lub Administratora. Niepodanie danych uniemożliwi złożenie zamówienia.
 4. podjęcia działań na wniosek lub żądanie Klienta na podstawie art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. W tym przypadku dane będą przetwarzane przez czas trwania wiążącej umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym Administrator uwzględni sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Klienta lub Administratora. Niepodanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.
 5. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO.
 6. analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej sklepu celem dostosowania strony do potrzeb Klienta np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych, na podstawie art.6. pkt. 1. lit f. RODO. W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Klienta plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych. Niepodanie danych uniemożliwi uwzględnienia preferencji Klienta dotyczących korzystania ze sklepu w pracach nad jego rozwojem.
 7. obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 9. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie Internetowym.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

PLIKI COOKIES

 1. Sklep internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną sklepu, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony sklepu.
 2. W ustawieniach przeglądarki Klient wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies bądź może taką zgodę cofnąć (przez blokadę). Na każdym etapie Klient może usunąć pliki cookies poprzez opcje w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym urządzenia końcowego.
 3. Usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego.
 4. Monitorowania informacji o Klientach jest dokonywane za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu ze strony sklepu, a co za tym idzie pliki cookies mogą być wykorzystywane przez to narzędzie.
 5. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

PRAWA I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu (art. 15 RODO),
  2. ich sprostowania (art. 16 RODO),
  3. usunięcia (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
 2. Klient może wystąpić do Administratora o realizację praw, o których mowa powyżej drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: k.durzynska@bemybutterfly.com, wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać.
 3. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.